Usługi księgowe

Minimalizacja kosztów i księgowi, którzy pomogą Ci w kontroli wydatków oraz opłatach związanych z podatkami, są niezbędne w każdej firmie.

Kadry i płace

Zajmiemy się optymalizacją kosztów związanych z płacami, abyś mógł skoncentrować się na nowych inwestycjach i rozwoju firmy.

Doradztwo podatkowe

Przeprowadzimy kompleksową analizę i ocenę podatkową, aby zoptymalizować tę część kosztów w twojej firmie.

Doradztwo prawne

Udzielane przez nasz prawników porady dotyczą wszystkich spraw związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze pozwoli Ci i Twoim partnerom odpowiednio inwestować kapitał, aby uzyskać większe dochody.

Obsługa kancelaryjna

Zajmiemy się kompleksową obsługą kancelaryjną, poprzez wdrożenie przepisów związanych ze sposobem postępowania z dokumentami.

Zadaj pytanie

Wyślij zapytanie

„Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni” Arystoteles Onassis

O nas

Jesteśmy firmą działającą na polskim rynku od prawie 10 lat. Naszym głównym zadaniem jest profesjonalne świadczenie usług w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, dla zagranicznych i krajowych podmiotów gospodarczych oraz działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi.

Dodatkowo realizujemy ustalane indywidualnie zlecenia Klientów w zakresie wspierania ich w formalno-prawnym i finansowym zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Najczęściej zadawane pytania

W przypadku zakładania działalności jednoosobowej działalności gospodarczej, można ją zarejestrować w sposób tradycyjny lub drogą internetową. Tradycyjny sposób oznacza złożenie odpowiednio wypełnionego wniosku w urzędzie gminy (wpis w CEIDG). W przypadku rejestracji internetowej wypełniamy wniosek na stronie CEIDG, nie trzeba go drukować – wystarczy zapamiętać jego numer i następnie podać go w urzędzie w celu dopełnienia dalszych formalności.

Rejestracja  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi być poprzedzona zgromadzeniem odpowiedniej dokumentacji, w tym: umowy spółki, wypełnionych formularzy z KRS i dowodu opłaty sądowej. Rejestracja taka odbywa się w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na miejsce siedziby firmy.

Spółkę można również założyć drogą internetową poprzez portal S24. W przypadku rejestracji online, niezbędnym jest posiadanie podpisu  elektronicznego bądź profilu zaufanego.

Cudzoziemcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą. To na jakich warunkach odbywa się jej prowadzenie zależy przede wszystkim od tego skąd pochodzi cudzoziemiec.

Jeśli cudzoziemiec jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw EFTA może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Cudzoziemcy, którzy pochodzą z innych państw mogą podejmować prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na zasadach takich samych jak obywatele polscy, jeżeli spełniają określone wymagania.  Kryteria te są szczegółowo wymienione na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich w zakładkach dotyczących cudzoziemców. Ta regulacja jest bardzo drobiazgowa tak czy inaczej, cudzoziemiec musi zweryfikować czy spełnia te wymagania.

Jeśli cudzoziemiec nie kwalifikuje się do żadnej z wskazanych wyżej grup, również może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Prowadzenie biznesu odbywać się tu może poprzez uczestnictwo w jednej ze spółek prawa handlowego: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej.

Tak, można zatrudnić cudzoziemca. To jakie warunki należy spełnić aby zatrudnić cudzoziemca zależy od kraju z jakiego on pochodzi. Obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą podejmować pracę w naszym kraju bez obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę. Zasady zatrudnienia cudzoziemca z Ukrainy są odrębnie uregulowane w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Po spełnieniu ustawowych przesłanek obywatel Ukrainy może być zatrudniony bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Obywatele pozostałych krajów aby móc legalnie pracować w Polsce muszą posiadać zezwolenie na pracę lub odpowiednią kartę pobytu z adnotacją o dostępie do rynku pracy.

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane maksymalnie na 3 lata. Okres ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa  ubiegania się o to zezwolenie wskazuje na zasadność pobytu krótszego..

Procedura legalizacji pobytu czasowego toczy się w urzędzie wojewódzkim w wydziale właściwym ds. cudzoziemców w województwie, w którym mieszka cudzoziemiec.

Adresy urzędów można znaleźć tutaj ->

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Swobodzie Działalności Gospodarczej przedsiębiorca ma prawo być powiadomionym o planowanej kontroli minimum 7 dni przed jej rozpoczęciem. Intencją ustawodawcy było tu danie biznesmenowi możliwości rzetelnego przygotowania się do kontroli, czyli między innymi zebrania i uporządkowania wszystkich dokumentów.

Zgodnie z Ustawą kontrola w mikrofirmie może trwać do 12 dni roboczych, w przedsiębiorstwie małym 18, średnim 24, a w pozostałych 48 dni roboczych. Od tych zasad istnieją (oczywiście) wyjątki – są to tak zwane szczególnie uzasadnione przypadki, które umożliwiają przedłużenie kontroli dwukrotnie. Ponadto kontrola tego samego obszaru działania przedsiębiorstwa może zostać przeprowadzona dwukrotnie w tym samym roku kalendarzowym.

Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego na temat środków odwoławczych od decyzji kontrolującego.

Co o nas mówią

Paweł Witek

Dyrektor CEO

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy zadowoleni z prac wykonywanych przez księgowych. Wszystko, o co prosiliśmy, zostało wykonane przez profesjonalny zespół na czas i z dużą precyzją. Przy odpowiednim briefingu nie ma miejsca na błędy. Każdy aspekt został wyjaśniony w taki sposób, abyśmy mogli go w pełni zrozumieć.

Agata Kowalewska

PR Manager

Poszukiwaliśmy firmy zajmującej się księgowością, która spełniała by wszystkie nasze wymagania księgowe, abyśmy mogli skoncentrować się na naszej pracy, bez martwienia się o dokumenty prawne. Polandia spełniła nasze wymaganie, każde zlecenie zostało wykonane dokładnie i na czas.

Magdlena Filippow

Manager

Doradca z firmy, pomógł nam w planowaniu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów!

Nasza oferta

Usługi księgowe
Więcej
Kadry i płace
Więcej
Doradztwo podatkowe
Więcej
Doradztwo prawne
Więcej
Doradztwo gospodarcze
Więcej
Obsługa kancelaryjna
Więcej